Service Level Agreement CPMFactory

Inhoudsopgave

1 Algemeen

1.1 Inleiding

1.2 CPMLive

1.3 Aanvullende diensten

1.4 Verantwoordelijkheden klant

1.5 Gebruiksrecht

1.6 Klachten

2 CPMFactory en systeemeisen

2.1 Versiebeheer

2.2 Systeemeisen en ondersteuning

2.3 Eigen installatie door de klant

3 CPMLive

3.1 Algemeen

3.2 Architectuur en gegevensopslag

3.3 Beveiliging

3.4 Verbindingen

3.5 Toegangspolicy

3.6 Beschikbaarheid

3.7 Back-up & restore

3.8 Onderhoud en beheer

3.9 Monitoring

3.10 Testomgeving

4 Consultancy & training

4.1 Consultancy ondersteuning

5 Support

5.1 Algemene ondersteuning

5.2 Registratie

5.3 Prioriteiten en reactietijden

5.4 Wensen

5.5 Openingstijden

6 Licentie & Prijzen

6.1 CPMLive op basis van abonnementstarief

6.2 CPMLive op basis van aanschaf licentie

6.3 Contractduur, contracttermijn en facturatie

6.4 Gebruikers

6.5 Wijziging van de staffel

6.6 Overschrijding van de staffel

7 Overige Voorwaarden

7.1 Reiskosten

7.2 Indexatie

7.3 Afnameverplichting

7.4 Annulering consultancy en trainingen

7.5 Opschorting dienstverlening

7.6 Beëindiging

7.7 Leeslicentie

7.8 Escrow

7.9 Overige voorwaarden

 

1 Algemeen

1.1 Inleiding

1.1.1 Deze SLA, inclusief verwerkersovereenkomst, is van toepassing op de dienst CPMLive van het bedrijf CPMFactory en geeft globaal de dienstverlening van CPMFactory weer en de wederzijdse verwachtingen tussen CPMFactory en de klant.

1.1.2 De klant verkrijgt met het ondertekenen van een opdrachtbevestiging voor CPMLive de licentie om CPMLive te gebruiken conform deze SLA. Hij verklaart kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met alle in deze SLA genoemde bepalingen.

1.1.3 Bij het gebruik van CPMLive is altijd de meest recente SLA van toepassing. Indien CPMFactory individuele afspraken contractueel met de klant heeft vastgelegd dan zijn deze afspraken leidend als ze strijdig zijn met de SLA.

1.1.4 Indien noodzakelijk kan CPMFactory de SLA wijzigen. Wijzigingen zullen altijd minimaal zes weken voor de ingangsdatum kenbaar gemaakt worden per email. Indien de klant zich niet kan vinden in de aanpassing van de SLA dan bestaat de uiterste mogelijkheid om de overeenkomst met CPMFactory te beëindigen.

1.2 CPMLive

1.2.1 CPMFactory voorziet de klant van een dienst die continue doorontwikkeld wordt. CPMLive wordt daarbij aangepast op wijzigingen in geldende wet- en regelgeving die van toepassing is. CPMFactory kan echter niet garanderen dat de dienst altijd op het moment van publicatie van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving hierop geactualiseerd is.

1.2.2 CPMLive is alleen beschikbaar via de cloud, tenzij anders vermeld.

1.2.3 CPMLive omvat de volgende licenties:

 • Dashboard: het overzichtelijk visualiseren van data zodat gebruikers de juiste informatie op het juiste tijdstip krijgen.
 • KPI: KPI governance; het invoeren, beheren en berekenen van uw KPI’s.
 • Consolidate: elimineren, verrekenen en consolideren van de winst-, verlies- en balansrekeningen.
 • Forecast: vanuit een bestaande situatie scenario-analyses voorspellen en het inzichtelijk maken van lange termijn gevolgen. Driver based en statistische forecast mogelijkheden voor de begroting en rolling forecast.
 • Integrate: dit is een geïntegreerde licentie en bevat de volgende licenties van CPMLive: Dashboard, KPI, Consolidate en Forecast.
 • Automate: het geautomatiseerd ontsluiten van bronnen in een modulair datawarehouse inclusief tabular modellen.
 • Enterprise: dit is de meest uitgebreide licentie van CPMLive, het omvat alle oplossingen van CPMLive: Dashboard, KPI, Consolidate, Forecast en Automate.

1.2.4 CPMLive omvat de volgende rollen:

 • Administrator heeft alle rechten/rollen en beheert CPMLive. De administrator kan zowel gebruikersbeveiliging als workflow beheren. Bovendien kan hij systeeminstellingen wijzigen. Deze rol is aan te raden wanneer in uw organisatie voldoende kennis is om applicatiebeheer uit te voeren.
 • Planning modeler mag alles ontwikkelen in CPMLive, de planning modeler kan geen gebruikers toevoegen en geen rechten toekennen. De planning modeler maakt het datamodel. Deze rol is aan te raden wanneer in uw organisatie een business intelligence specialist aanwezig is.
 • Dashboard modeler kan op basis van de ontwikkelde modellen dashboards inrichten, query’s ontsluiten en daarop visuele elementen ontwikkelen. Deze rol is aan te raden wanneer in uw organisatie een functioneel beheerder aanwezig is.
 • Security administrator deze gebruiker mag gebruikers toevoegen en rollen toekennen aan gebruikers.
 • Controller heeft lees- en schrijfrechten. De controller kan master data management doen, gegevens importeren en exporteren. Vaak is de controller eigenaar van het forecast proces.
 • Planner heeft lees- en schrijfrechten. De planner kan inhoud maken en delen.
 • Viewer heeft leesrechten. De viewer kan inhoud bekijken en verkennen.

Elke rol die wordt uitgegeven is een named user license, dit is een exclusieve licentie van rechten die zijn toegewezen aan één enkele benoemde CPMLive gebruiker.

1.3 Aanvullende diensten

1.3.1 CPMFactory biedt naast CPMLive aanvullende dienstverlening aan in de vorm van consultancy, business intelligence ondersteuning (BI), corporate performance management ondersteuning (CPM), datawarehousing, trainingen, hosting diensten en technische support op het gebied van infrastructuur van de klant. Deze diensten vallen niet binnen de dienst CPMLive.

1.4 Verantwoordelijkheden klant

1.4.1 De klant is bij gebruik van CPMLive zélf verantwoordelijk voor:

 • Inhoud en juistheid van de ingevoerde data
 • Controle op juistheid van de inrichting
 • Koppelingen met derde partijen
 • Issues veroorzaakt aan de kant van databronnen (‘external files’ als xls, xml en csv of databases)
 • Autorisatiebeheer; het toekennen en beheren van toegang tot de dienst en de rechten van zijn medewerkers op de diverse onderdelen van en gegevens in CPMLive
 • Optimaal kennisniveau van zijn medewerkers
 • Onderhouden van zijn eigen infrastructuur, hardware, software tools en communicatiemiddelen
 • Gebruik van de software in overeenstemming met de algemene voorwaarden, de SLA, en de geldende wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Het aanstellen van een key user. Deze persoon is verantwoordelijk voor het gebruik van CPMLive binnen de organisatie en fungeert voor CPMFactory als eerste aanspreekpunt. De key user is verantwoordelijk voor het bundelen van vragen uit de organisatie en waar nodig het aanmaken van tickets in Jira.
 • CPMFactory is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een foutieve inrichting van de applicatie welke zich na acceptatie van de oplevering door cliënt openbaren.

1.5 Gebruiksrecht

1.5.1 De klant mag, indien niet anders vastgelegd, CPMLive uitsluitend gebruiken voor zijn eigen onderneming of ondernemingen en voor het maximale aantal licenties zoals vermeld in het onderdeel “Licentie & prijzen”. Indien de klant CPMLive voor gebruik ter beschikking wenst te stellen aan derden is hiervoor een aparte overeenkomst vereist.

1.5.2 De klant kan het contract voor CPMLive niet overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CPMFactory.

1.6 Klachten

1.6.1 CPMFactory staat open voor kritiek en vraagt haar klanten nadrukkelijk hun onvrede te uiten. CPMFactory zal iedere klacht onderzoeken en reageert zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, op de klacht.

 

2 CPMFactory en systeemeisen

2.1 Versiebeheer

2.1.1 CPMLive wordt continu verder ontwikkeld en via versies en fixes uitgeleverd met nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en wettelijke functionaliteiten.

2.1.2 Uitleveringsschema:

 • Versies: meerdere malen per jaar
 • Fixes: zo vaak als nodig is om fouten in een versie te verbeteren

2.1.3 Elke uitlevering wordt voorzien van releasenotes. Hierin wordt beschreven welke onderdelen zijn aangepast.

2.1.4 Versies omvatten wijzigingen en uitbreidingen van de functionaliteit en worden vooraf aan alle klanten aangekondigd en voor alle klanten doorgevoerd.

2.1.5 Voor de oplossing van een calamiteit of een incident kan een fix beschikbaar gesteld worden. De fixes worden altijd met vooraankondiging geïnstalleerd. Een fix wordt niet noodzakelijkerwijs voor alle klanten doorgevoerd.

2.1.6 De klant is verplicht om naar de nieuwste versie van CPMLive te migreren

2.2 Systeemeisen en ondersteuning

2.2.1 De klant zorgt ervoor dat zijn eigen infrastructuur in overeenstemming is met de systeemeisen en ondersteuning die noodzakelijk zijn voor een goede werking van CPMLive.

2.3 Eigen installatie door de klant

2.3.1 Eigen installatie van CPMLive door de klant, op eigen infrastructuur, dan wel op infrastructuur beheerd door derden.

2.3.2 Bestaande installaties van oudere versies van CPMFactory op eigen infrastructuur, of infrastructuur van derden, worden niet meer ondersteund op correcte en veilige werking, en kunnen niet meer geupdate worden. Gebruik van oudere versies van CPMFactory valt volledig onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant.

2.3.3 Deze SLA is op eigen installaties uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

3 CPMLive

3.1 Algemeen

3.1.1 Het intellectuele eigendomsrecht van het product berust en blijft berusten bij CPMFactory.

3.1.2 CPMFactory mag en zal zich geen rechten toe-eigenen aan de data van de klant.

3.1.3 Voor het in stand houden van CPMLive zijn maatregelen getroffen die in dit onderdeel van de SLA beschreven zijn.

3.2 Architectuur en gegevensopslag

3.2.1 De architectuur van de CPMLive omgeving is gebaseerd op standaard componenten. Daardoor kunnen nieuwe ontwikkelingen snel worden gevolgd en doorgevoerd. CPMFactory streeft ernaar altijd de meeste actuele versies van gebruikte systeem- en toepassingssoftware te gebruiken in CPMLive.

3.2.2 De gegevensopslag van CPMLive is op basis van Microsoft SQL Server platform. Afhankelijk van de gekozen cloud infrastructuur wordt multi-tenancy toegepast.

3.2.3 De CPMLive database mag standaard 10 gigabyte aan data bevatten, datawarehouse 30 gigabyte, daarboven kunnen de kosten separaat doorbelast worden.

3.3 Beveiliging

3.3.1 CPMFactory zorgt voor een passende inzet van middelen, methoden en technieken om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van CPMLive te waarborgen.

3.3.2 Controle op misbruik is onderdeel van de standaard monitoringswerkzaamheden.

3.3.3 Voor Azure diensten maken wij gebruik van regio Europa – West, locatie Nederland.

3.3.4 Alle (persoons)gegevens bij CPMfactory zijn opgeslagen in externe datacenters in Nederland die beschikken over een ISO 27001-certificaat. Zie https://azure.microsoft.com/nl-nl/overview/trusted-cloud/compliance/

3.3.5 Meer informatie omtrent beveiliging en de organisatorische en passende maatregelen die CPMFactory neemt is terug te lezen in onze verwerkersovereenkomst.

3.4 Verbindingen

3.4.1 De klant maakt gebruik van CPMLive via de webbrowser. CPMLive is toegankelijk via het HTTPS protocol voor een veilige verbinding.

3.4.2 CPMFactory schrijft geen specifieke webbrowser voor om in te loggen op de portals. Klant dient echter altijd de meest recente beschikbare versie van de webbrowser geïnstalleerd te hebben. CPMFactory ondersteunt Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari en Microsoft Edge.

3.5 Toegangspolicy

3.5.1 Elke gebruiker heeft een persoonlijk profiel gekoppeld aan een unieke gebruikersnaam met bijbehorend wachtwoord.

3.5.2 Bij het wachtwoordpolicy is een sterk wachtwoord vereist. Bij foutieve inlogpogingen wordt de toegang geblokkeerd. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een goed wachtwoordbeheer en het periodiek wijzigen van zijn wachtwoord. De instellingen hiervoor kunnen door de klant in CPMLive worden doorgevoerd.

3.5.3 De klant dient zelf zorg te dragen voor toekenning van de juiste rechten binnen CPMLive aan iedere individuele medewerker of groep van medewerkers. CPMLive registreert het aantal gebruikers. Deze dienen conform de afgenomen licenties te zijn.

3.6 Beschikbaarheid

3.6.1 CPMFactory streeft naar een optimale beschikbaarheid van het systeem en streeft ernaar het systeem 24/7 beschikbaar te hebben.

3.6.2 Situaties die door CPMFactory uitgesloten zijn van beschikbaarheid:

 • Preventief onderhoud
 • Noodzakelijk spoedonderhoud, bijvoorbeeld bij een calamiteit
 • Verhelpen van storingen aan de programmatuur die onder de verantwoordelijkheid van de klant valt
 • Onderhoud dat met de klant is afgesproken
 • Uitvoeren van een gepland wijzigingsverzoek van de klant
 • Uitval van een datacenter of van de verbindingen daarnaartoe
 • Natuurrampen en andere overmacht situaties

3.6.3 De hersteltijd bij een calamiteit is afhankelijk van de ernst en de duur van de situatie en de mate waarin CPMFactory afhankelijk is van derden voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

3.6.4 CPMFactory publiceert alle geplande werkzaamheden en optredende storingen of beveiligingsproblemen, die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van CPMLive via een mail naar de key-user.

3.7 Back-up & restore

3.7.1 De productieomgeving omvat alle data die door of voor de klant bewaard zijn binnen CPMLive, toegangsrechten op deze data, alsmede de logboeken van alle mutaties in data.

3.7.2 Back-up procedure:

 • Minimaal één keer per 24 uur wordt een back-up van de volledige productieomgeving gemaakt en opgeslagen in de cloud.
 • Elke back-up wordt 14 kalenderdagen bewaard.
 • Hiermee kan elke situatie minimaal tot op 24 uur nauwkeurig tot 14 kalenderdagen terug worden gereconstrueerd.

3.7.3 Restore op verzoek van klant:

 • Op verzoek van klant kan een restore van de gehele database van de klant teruggeplaatst worden van één van de 14 voorafgaande kalenderdagen.
 • Indien de restore niet is vanwege fouten of problemen bij CPMFactory, maar vanwege handelingen (van medewerkers) van de klant kan CPMFactory de kosten hiervoor bij de klant in rekening brengen.

3.8 Onderhoud en beheer

3.8.1 De klant wordt minimaal 5 dagen van te voren geïnformeerd als er sprake is van gepland onderhoud. Het streven is dit onderhoud uit te voeren op werkdagen tussen 21:00 en 07:00 uur of in het weekend.

3.8.2 Onder de werkzaamheden vallen:

 • Geplande installatie van versie of fix voor CPMLive
 • Ad hoc installatie van patches, hotfixes voor CPMLive op andere gebruikte software
 • Omgeving conversies
 • Updaten platformen

3.8.3 Noodzakelijk spoedonderhoud kan in voorkomende gevallen buiten bovengenoemde tijden en zonder voorafgaand informeren van de klant plaatsvinden.

3.9 Monitoring

3.9.1 Monitoring is gericht op het tijdig ontdekken van storingen en ongewenst gedrag. Er wordt continue gemonitord op beschikbaarheid van alle onderdelen van CPMLive.

3.9.2 Er is gedurende werktijden een CPMFactory medewerker beschikbaar om storingen en andere problemen op het CPMLive-platform direct op te lossen.

3.9.3 Ter ondersteuning van de monitoring worden daarnaast dagelijks extra controles uitgevoerd op fouten en afwijkingen uit de logbestanden.

3.10 Testomgeving

3.10.1 De klant kan een testomgeving aanvragen op basis van de productie omgeving om nieuwe updates of inrichting te testen.

3.11.2 Testomgevingen worden niet meegenomen in de back-up procedure en kennen een lagere performance.

3.10.3 Een bijgewerkte testomgeving kan via Jira aangevraagd worden. De doorlooptijd voor het realiseren van een testomgeving wordt in overleg bepaald. CPMFactory kan hiervoor kosten in rekening brengen bij de klant.

 

4 Consultancy & training

4.1 Consultancy ondersteuning

4.1.1 CPMFactory benoemt voor de begeleiding van het consultancytraject een consultant. De consultant stelt samen met de klant een projectplan op met daarin de planning, requirements en verantwoordelijkheden.

4.1.2 Elk project wordt gemonitord op oplevering binnen het op de offerte voorgestelde budget. Er wordt contact opgenomen met de klant zodra blijkt dat het project niet binnen de gebudgetteerde dagen opgeleverd kan worden.

4.1.3 Consultancy wordt altijd in rekening gebracht op basis van nacalculatie, aan de hand van werkelijk afgenomen dagen of uren of op basis van professional services diensten. Aangegeven bedragen in de prijsopgave of opdrachtbevestiging zijn, waar niet expliciet anders vermeld, op basis van een schatting.

4.1.4 Na oplevering geeft CPMFactory trainingen aan gebruikers, afhankelijk van de behoefte varieert de training in intensiteit en vorm.

4.1.5 Na oplevering kan de klant gebruik maken van Jira, een laagdrempelig ticketing systeem.

 

5 Support

5.1 Algemene ondersteuning

5.1.1 De medewerkers van CPMFactory verhelpen problemen en beantwoorden vragen over CPMLive.

5.1.2 Elke support melding wordt een “incident” genoemd. Een incident kan een probleem, verzoek, wens of gebruikersvraag zijn.

5.1.3 Alleen de key user van de klant kan een incident melden.

5.1.4 Wanneer blijkt dat de support die is verleend door CPMFactory om een incident op te lossen, is verleend vanwege problemen of onjuist handelen (van medewerkers) van de klant, dan zal CPMFactory kosten in rekening brengen bij de klant voor de verleende support.

5.2 Registratie

5.2.1 CPMFactory verwacht van de klant dat hij bij een incident of vraag eerst de key user binnen zijn organisatie raadpleegt. Wanneer er geen oplossing voorhanden is, kan de key user direct een incident melden via Jira.

5.2.2 De klant kan via Jira de incidentafhandeling volgen. Bij elke statuswijziging krijgt de klant hiervan een e-mail.

5.2.3 De klant is betrokken bij de afhandeling van het incident en kan zijn reactie en andere aanvullende informatie eraan toevoegen.

5.3 Prioriteiten en reactietijden

5.3.1 Elk incident krijgt een prioriteit toegewezen van de CPMFactory medewerker, afhankelijk van de omvang en consequenties van het incident en van de reikwijdte in aantal gebruikers dat het incident ondervindt.

5.3.2 Onderscheid wordt gemaakt in drie prioriteiten:

 • Hoog: problemen die volledig productie verstorend zijn en waardoor geen van de gebruikers van de klant zijn reguliere werk kan doen.
 • Middel: problemen waardoor een deel van de functies van CPMLive worden getroffen of als een deel van de gebruikers van de klant zijn reguliere werk niet volledig kan doen.
 • Laag: verzoeken en gebruikersvragen.

5.3.3 Indien voor oplossing van een incident een nieuwe fix (zie 2.1 Versiebeheer) van CPMLive noodzakelijk is en deze via versiebeheer doorgevoerd moet worden kan de hersteltijd langer zijn dan de richttijd.

5.3.4 Incidenten worden gedurende de gehele werkdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur afgehandeld.

5.3.5 CPMFactory kan geen garantie geven voor de snelheid van herstel maar voor reactie bij incidenten gelden de volgende richttijden:

Datawarehouse basis & CPMLive SLA                  productie-omgeving ontwikkel-, test- en acceptatieomgeving
Hoog 8 werkuren 24 werkuren
Middel 16 werkuren n.v.t.
Laag best effort n.v.t.
Datawarehouse medium & CPMLive SLA*         productie-omgeving ontwikkel-, test- en acceptatieomgeving
Hoog 4 werkuren 24 werkuren
Middel 8 werkuren n.v.t.
Laag best effort n.v.t.

* klant mag zowel via Jira als telefonisch incidenten melden

 

5.4 Wensen

5.4.1 Wensen omtrent functionaliteit worden niet tot incidenten gerekend, maar worden periodiek gecommuniceerd aan productmanagement.

5.5 Openingstijden

5.5.1 Telefonisch is CPMFactory bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:00 – 18:00 uur m.u.v. feestdagen.

 

6 Licentie & Prijzen

6.1 CPMLive op basis van abonnementstarief

6.1.1 CPMLive is een abonnementsdienst en voor de licentie zijn standaard géén aanschafkosten verschuldigd maar alleen een periodiek bedrag waarin alle in 1.2 genoemde diensten en onderdelen inbegrepen zijn, met uitzondering van services van derden.

6.2 CPMLive op basis van aanschaf licentie

6.2.1 De licentie voor CPMFactory kan ook in het verleden verkregen zijn op basis van éénmalige aanschaf van de licentie, waarna een periodiek bedrag verschuldigd is voor gebruik van de licentie, onderhoud, support, hosting en externe diensten.

6.3 Contractduur, contracttermijn en facturatie

6.3.1 Contracten worden aangegaan voor een periode van 3 jaar, tenzij anders overeengekomen met de klant. Facturatie vindt voor het DWH en infrastructuur vooraf plaats voor de termijn van 1 jaar, voor CPMLive achteraf voor de termijn van 1 maand.

6.3.2 Contracttermijn en facturatie gaan in op de datum dat CPMLive ter beschikking staat van de klant, ongeacht of CPMLive al volledig ingericht is en of de klant CPMLive al daadwerkelijk gebruikt.

6.3.3 Het contract voor CPMLive wordt na het verstrijken van de termijn, telkens stilzwijgend verlengd per de overeengekomen termijn tenzij een andere termijn met de klant wordt overeengekomen.

6.3.4 Opzegging door de klant is mogelijk door een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een periode van één kalendermaand per het einde van elke contracttermijn.

6.3.5 Restitutie van reeds betaalde termijnen na beëindiging van het contract is niet mogelijk.

6.3.6 Opzegging door CPMFactory is alleen mogelijk door een schriftelijke kennisgeving minimaal één maand vóór de opzegdatum. Wél behoudt CPMFactory zich het recht voor de toegang tot CPMLive tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten bij niet nakomen van betalingsverplichtingen door de klant.

6.4 Gebruikers

6.4.1 Een gebruiker is een unieke loginnaam met bijbehorend wachtwoord waarmee hij toegang kan verkrijgen tot CPMLive. Alleen gebruikers die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon kunnen toegang verkrijgen. De klant krijgt het door hem gewenste aantal gebruikers ter beschikking.

6.5 Wijziging van de staffel

6.5.1 De klant kan altijd per eerstvolgende verlenging van de contracttermijn wijzigen naar een hogere of lagere staffel. De abonnementskosten voor CPMLive worden dan in de eerstvolgende contracttermijn aangepast.

6.6 Overschrijding van de staffel

6.6.1 CPMFactory is gemachtigd om bij overschrijding door de klant, de staffel van de licentie aan te passen naar de staffel behorende bij het werkelijke gebruik.

6.6.2 Deze aanpassing kan geschieden met terugwerkende kracht tot het begin van de lopende contracttermijn. CPMFactory is daarbij gerechtigd voor de lopende contracttermijn alsnog een aanvullend of gewijzigd bedrag in rekening te brengen conform de geldende prijslijst.

6.6.3 De klant dient bij overschrijding van de staffel CPMFactory hiervan in kennis te stellen.

6.6.4 CPMFactory voert periodiek voor alle klanten een controle uit op juistheid van de staffel. Klanten met een on-premise omgeving geven CPMFactory eenmaal per maand toegang om controles uit te voeren om de licentie afname te kunnen waarborgen.

 

7 Overige Voorwaarden

7.1 Reiskosten

7.1.1 Reiskosten worden niet in rekening gebracht bij minimale afname van consultancy van een dag.

7.2 Indexatie

7.2.1 CPMFactory zal jaarlijks per 1 januari de tarieven aanpassen overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS. Om moverende redenen kan CPMFactory van dit percentage afwijken.

7.3 Afnameverplichting

7.3.1 Indien er géén (definitieve) leverdatum bij het sluiten van het contract is overeengekomen verplicht de klant zich om de overeengekomen diensten uiterlijk binnen een termijn van zes maanden na ondertekening af te nemen. Indien er binnen die termijn géén afname heeft plaatsgevonden kan CPMFactory het overeengekomen bedrag in rekening brengen.

7.4 Annulering consultancy en trainingen

7.4.1 Afgesproken consultancy en cursussen kunnen tot uiterlijk 10 werkdagen vóór de afgesproken datum kosteloos worden afgezegd. Bij annulering ná die termijn is CPMFactory gerechtigd het afgesproken bedrag in rekening brengen als waren de consultancy of trainingen afgenomen door de klant.

7.5 Opschorting dienstverlening

7.5.1 Bij niet tijdig nakomen van betalingsverplichtingen door de klant is CPMFactory gemachtigd alle dienstverlening op te schorten.

7.5.2 Bij niet tijdig nakomen van betalingsverplichtingen voor periodiek verschuldigde bedragen voor gebruik van CPMLive, is CPMFactory gemachtigd het gebruik van CPMLive door de klant op te schorten.

7.5.3 CPMFactory zal de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.

7.6 Beëindiging

7.6.1 Bij beëindiging van het contract voor het gebruik van CPMLive zal per de opzegdatum CPMLive niet meer beschikbaar zijn en heeft de klant derhalve géén toegang meer tot de gegevens in CPMLive.

7.6.2 Op verzoek van de klant zal CPMFactory een kopie van de complete database op een beveiligde plaats ter download beschikbaar stellen. Zie voor details de verwerkersovereenkomst.

7.6.3 De database is in Microsoft SQL Server 2017 en kan alleen geopend worden met behulp van daarvoor geschikte software.

7.7 Leeslicentie

7.7.1 Mocht de klant CPMLive ook ná beëindiging nog ter inzage beschikbaar willen houden dan is dat mogelijk op basis van een beperkte leeslicentie. In CPMLive blijven alle gegevens inzichtelijk maar er kunnen dan geen gegevens meer gewijzigd worden.

7.7.2 Voor CPMLive op basis van een leeslicentie wordt 50% van de volgens de geldende prijslijst verschuldigde kosten in rekening gebracht.

7.8 Escrow

7.8.1 In geval van stopzetting van de ontwikkeling van de software is de klant gemachtigd de sourcecode van de voor de klant draaiende versie op te vragen.

7.8.2 De klant is vervolgens enkel toegestaan de broncode te gebruiken t.b.v. continuïteit, oftewel uitsluitend en alleen ten behoeve van het onderhouden, corrigeren, wijzigen of uitbreiden van het product, met inachtneming van de voor de klant uit de overeenkomst voortvloeiende restricties ten aanzien van onder meer gebruik, verspreiding, intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding.

7.8.3 In geval dat de overeenkomst wordt beëindigd vanwege een faillissement of surseance van betaling van CPM Factory B.V. behoudt de klant het gebruiksrecht van de software, zodat de digitale omgeving gecontinueerd kan worden.

7.8.4 In alle gevallen worden nieuwe afspraken gemaakt voor gebruikmaking van resterende intellectuele eigendommen van CPMFactory of diens rechtsopvolgers.

7.9 Overige voorwaarden

7.9.1 Voor het overige zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing.